TEST | Hero | VI24 | Seeds

ДОГОВІР З КЛІЄНТОМ

Стаття 1:Чинність

 1. Дані положення та умови є дійсними для всіх пропозиції та угод між ТОВ «Рійк Цваан Україна» (надалі іменується продавець) та покупцем,окрім випадків, коли сторони прямо в письмовій формі погодили інше.
 2. Застосування будь-яких загальних положень та умов покупця при цьому прямо відхиляється.
 3. Усі повідомлення, пропозиції, схвалення та/або інша комунікація, які мають бути надані в письмовій формі згідно з цими положеннями та умовами, також можуть надаватися в електронному вигляді (тобто електронною поштою).

Стаття 2:Пропозиції, угоди, ціни

 1. Пропозиції, направлені продавцем, не зобов’язують. Пропозиція, яка не зобов’язує, може бути відхилена продавцем протягом трьох робочих днів з моменту отримання згоди від покупця.Ціни, зазначені в пропозиції, не включають податки, якщо інше прямо не зазначено продавцем у письмовій формі. Ціни вказуються в гривнях, на основі EX WORKS, Incoterms 2020, якщо інше не погоджено в письмовій формі.
 2. Продавець зберігає за собою правоперіодично змінювати ціни. Будь-яка нова ціна скасовує попередню запропоновану ціну для замовлень, які зроблені після дати встановлення нової ціни.
 3. Якщо в замовленні необхідна кількість відрізняється від стандартної упаковки продавця або її кратного значення, продавець має право постачити наступну більшу кількість товару.
 4. Вказані маса і вага є чистою вагою та масою нетто.
 5. Пропозиція, зроблена покупцю, або договір між продавцем та покупцем не означають та не можуть тлумачитися як ліцензійний договір (ліцензія) щодо будь-яких прав інтелектуальної власності на запропонований або проданий товар.

Стаття 3:Документація замовлення

Надсилаючи замовлення, або на перший запит продавця, покупець зобов'язаний вказати у письмовій формі, яку інформацію, специфікацію та документацію потрібно надати, згідно з нормами країни, до якої виконується постачання, як, наприклад, стосовно:

- рахунків;
- фітосанітарних вимог;
- міжнародних сертифікатів
- інших ввізних документів або імпортних декларацій.

Стаття 4:З астереження стосовно вдалого врожаю та обробки

До всіх пропозицій, продажів та постачань застосовується звичайне застереження стосовно врожаю та обробки. У тому випадку, коли продавець обґрунтовано посилається на таке застереження, він не зобов'язаний здійснювати постачання, але намагатиметься постачити пропорційну кількість або порівнянні альтернативи. В даному випадкупокупець не має права на будь-яку компенсацію.

Стаття 5:Постачання товару

 1. Застосовується Інкотермс 2020 року. Постачання буде здійснюватися на умовах Ex worksМала Олександрівка, якщо інше не узгоджено у письмовій формі.
 2. Якщо зобов'язання з доставки товару покладається на продавця, доставка здійснюється у спосіб, який обираєпродавець на власний розсуд. Будь-які додаткові витрати, понесені продавцем внаслідок особливих вимог покупця стосовно доставки товару, здійснюються за рахунок покупця.
 3. Покупець має право повернути товар продавцю лише за згодою продавця. Витрати щодо можливого повернення товару покладаються на покупця.

Стаття 6:Строки постачання

Продавець зобов'язаний здійснити постачання протягом розумного строку після укладення угоди, відповідно до сезону посіву або висадки, якщо інше не погоджено в письмовій формі. Проте, узгоджений строк постачання не є остаточним строком. У випадку прострочення постачання покупець зобов’язаний письмово повідомити про це продавця та надати йому розумний строк для виконання угоди.

Стаття 7:Постачання частинами

Продавець має право постачати товар частинами. Проте, це положення не застосовується, якщо часткове постачання не має самостійної цінності. У випадку здійснення постачань частинами, продавець має право виставляти окремий рахунок по кожному постачанню.

Стаття 8:З береження права власності

 1. Товар поставлений продавцем, та/або продукція, яка походить від поставленого товару, залишається власністю продавця до моменту повної оплати товару покупцем. За відсутності оплати, продавець має право відкликати товар та/або продукцію у покупця, а покупець зобов’язаний надати таку можливість. Покупець не має права вимагати будь-якої компенсації. Збереження права власності також поширюється на вимоги, які продавець може мати до покупця у разі неспроможності покупця виконати інше/інші зобов’язання перед продавцем.
 2. Товар, поставлений продавцем, та/або продукція, яка походить від поставленого товару, на які поширюється збереження права власності відповідно до пункту 1 даної статті:
  1. повинні завжди зберігатися та/або використовуватися так, аби товар та/або продукцію було легко розпізнати як власність продавця, а також
  2. можуть бути використані або продані лише у звичайних операційних цілях. У разі перепродажу покупець повинен обумовити збереження права власності на користь продавця. Покупець також зобов’язаний покласти на іншого покупця обов’язки, передбачені цією статтею 8.
 3. Покупець не має права віддавати товар під заставу або задовольняти будь-які інші претензії за рахунок товару.

Стаття 9:Умови оплати

 1. Покупець зобов'язаний сплатити обумовлену суму перед постачанням товару продавцем, якщо сторони не домовились про інше.
 2. Якщо узгоджено, що продавець поставить товар покупцеві до повної оплати товару покупцем, оплата товару здійснюється протягом 30 днів з дати виставлення рахунку. У разі перевищення цього терміну покупець автоматично визнається таким, що не виконав зобов’язань, і зобов’язаний сплатити наступні штрафні санкції з моменту початку прострочення: - пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення. - інфляційні нарахування – різниця у ціні, що виникла внаслідок зростання цін, викликаного інфляцією; - 3% річних від простроченої суми. Протягом часу невиконання зобов'язань продавець має право припинити наступні постачання покупцю.
 3. У разі ліквідації, банкрутства або призупинення платежів покупцем, строк оплати товару настає негайно, а продавець має право призупинити або розірвати будь-який договір з покупцем, що не впливає на право продавця на отримання компенсації або застосування будь-яких способів судового захисту.
 4. Якщо були обумовлені платежі частинами, а покупець не здійснює вчасно будь-який з них, повна остаточна оплата товару здійснюється негайно, без додаткового повідомлення. Штрафні санкції застосовуються відповідно до п. 2 цієї статі.
 5. Банківські витрати оплачує покупець.

Стаття 10:Витрати по стягненню заборгованості

Якщо покупець не виконує свої зобов’язання, всі витрати по стягненню боргу, як в судовому, так і в позасудовому порядку, покладаються на покупця.

Стаття 11:Відповідальність

 1. Якщо, на думку продавця, скарга покупця є обґрунтованою, продавець, наскільки це можливо, на свій розсуд та за свій рахунок, або відшкодовує збитки, або замінює неякісний товар на якісний. В такому випадку покупець зобов'язаний в усьому сприяти продавцю. Покупець зобов'язаний максимально обмежити можливий ступінь збитків щодо товару, стосовно якого було надіслано скаргу продавцю.
 2. Продавець не несе відповідальності за нанесені покупцю збитки, спричинені або іншим чином пов’язані з неякісним товаром, в тому числі з упаковкою, окрім випадків, якщо такі збитки виникли в результаті навмисних неправомірних дій або грубої необережності зі сторони продавця та/або його співробітників.
 3. Якщо продавець несе відповідальність за збитки, понесені покупцем, така відповідальність продавця обмежується ціною придбання товару (без ПДВ), сплаченої покупцем на підставі рахунку. Продавець в будь-якому випадку не несе відповідальності за будь-які непрямі збитки, нанесені покупцю, (включаючи, але не обмежуючись) упущену вигоду, торгівельні збитки, неотриманий прибуток.
 4. Окрім цього, продавець в будь-якому випадку не несе відповідальності за збитки, які є наслідком затримки постачання товару.
 5. Будь-яка потенційна скарга, яка базується на цих загальних положеннях та умовах, втрачає силу, якщо така скарга не була надіслана продавцю у письмовій формі протягом року з моменту постачання товару

Стаття 12:Використання та гарантії

 1. Продавець гарантує, що товар, який постачається продавцем, наскільки йому відомо, відповідає описам цього товару. Жодні гарантії не розповсюджуються на специфікації товару, якщо такі є. Продавець не гарантує, що поставлені продавцем покупцю товари відповідають меті, яку поставив перед ними покупець.
 2. Всі дані про якість та здоров'я, надані продавцем у письмовій формі, базуються винятково на проведених випробуваннях репрезентативних зразків. Ці дані вказують лише на результат, отриманий продавцем під час випробувань та в умовах випробувань. Виключається жодне співвідношення між наданою інформацією та результатом, отриманим покупцем. Покупець прямо визнає, що результат, отриманий покупцем, включаючи, але не обмежуючись, виявлені хвороби та шкідники, які не були виявлені продавцем на момент продажу поставленого товару, залежить, серед іншого, від місцезнаходження, культивації та способу вирощування, наприклад, від середовища, яке використовується для посіву, характеристик ґрунту та/або кліматичних умов.
 3. Будь-які та всі гарантії зі сторони продавця припиняють дію, якщо покупець виконує будь-які процеси над товаром або це є наслідком таких процесів над товаром, перепаковує товар або спричиняє перепаковування, або використовує та/або зберігає товар в неналежних умовах та/або спричиняє його неналежне використання або зберігання.
 4. Продавець жодним чином не гарантує, що використання, продаж, переміщення, виробництво або будь-які інші можливі дії, які стосуються поставленого товару та/або використання, продаж, переміщення, виробництво або будь-які інші дії, які стосуються похідного від поставленого товару, не порушують будь-які права (інтелектуальної власності) третіх осіб.
 5. Покупець прямо визнає, що поставлений товар не придатний до використання в якості їжі, корму або для вирощування паростків та не повинен використовуватися для цих цілей.

Стаття 13: Обробка насіння за запитом покупця

 1. Якщо товар, за спеціальним запитом покупця, обробляється продавцем або від імені продавця, продавець не надає жодної гарантії відносно ефективності та/або наслідків такої обробки. Продавець не несе відповідальності за будь-які збитки, які є результатом обробки, здійсненої за запитом покупця.
 2. Проте, якщо продавець несе відповідальність за будь-які збитки, які є результатом обробки, здійсненої за спеціальним запитом покупця, відповідальність продавця обмежується в максимально можливій мірі та, на власний розсуд продавця, заміною товару або відшкодуванням суми відповідно до рахунку-фактури на даний товар. Всі дані щодо товару базуються на тестуваннях, проведених до такої обробки.

Стаття 14: Недоліки товару, строки оскарження

 1. Покупець зобов'язаний перевірити товар при постачанні, або якомога скоріше після постачання, і зобов'язаний повідомити продавця протягом чотирнадцяти днів після постачання, якщо поставлено невідповідний товар та/або не поставлена обумовлена кількість.
 2. Скарги щодо явних недоліків товару, включаючи упаковку, повинні бути надані продавцю в письмовій формі протягом чотирнадцяти днів після дати постачання товару покупцеві. Скарги стосовно ймовірних неявних або прихованих недоліків товару, включаючи упаковку, повинні бути надіслані продавцю в письмовій формі протягом чотирнадцяти днів після дати, коли такі ймовірні недоліки були або обґрунтовано могли бути виявлені покупцем. Скарги повинні бути викладені таким чином, щоб продавець або третя особа могли їх перевірити. В скарзі потрібно зазначити номер партії, деталі постачання та деталі рахунку-фактури. Покупець також зобов'язаний повідомити умови, за яких товар був використаний, та, у випадку перепродажу, кому товар був перепроданий. Якщо скарга не надіслана продавцеві у письмовій формі протягом вказаного періоду, скарга не розглядається, а покупець втрачає всі права на отримання будь-якої форми відшкодування, в тому числі відшкодування збитків.
 3. У разі невирішеного спору між сторонами стосовно схожості, сортової чистоти, чистоти виду, технічної чистоти або здоров'я, кожна зі сторін може звернутися в Нактюнбау (лабораторія ISTA), в Рулофарендсвені, Нідерланди, або в інший об’єктивний та незалежний орган, погоджений покупцем та продавцем, за кошт сторони, що програє. Зразки для оцінки надаються продавцем. У випадку спору щодо здоров’я насіння перевага надається застосуванню методів випробувань, які використовує ISHI (Міжнародна Ініціатива по Здоров’ю Насіння). Результат оцінки є обов’язковим для обох сторін, незважаючи на право відповідних сторін подавати на розгляд компетентних органів, згаданих в статті 21, будь-які скарги стосовно результатів такої перевірки.
 4. Скарги стосовно рахунку, виставленого продавцем, повинні бути пред’явлені продавцю у письмовій формі протягом чотирнадцяти днів після дати виставлення рахунку. Надсилання скарги не дає право покупцеві затримувати оплату даного рахунку.

Стаття 15: Звільнення від відповідальності

 1. Покупець звільняє продавця від відповідальності стосовно будь-яких скарг та прав третіх сторін щодо компенсації збитків (ймовірних), які є наслідком або іншим чином пов’язані з товаром, поставленим продавцем, в тому числі скарги або вимоги до продавця як виробника продукції, на підставі нормативних актів, які стосуються відповідальності за якість продукції в будь-якій країні, окрім випадків, якщо такі збитки викликані навмисними діями або грубою необережністю зі сторони продавця.
 2. Покупець зобов'язаний здійснити достатнє страхування щодо всіх можливих скарг та зобов'язань, що випливає зі звільнення від відповідальності відповідно до статті 15.1.За першим запитом продавця страховка надається продавцеві для її затвердження.

Стаття 16:Поради по технології вирощування, описи сортів, рекомендації

 1. Поради продавця щодо технологій вирощування не зобов’язують. Поради щодо технологій вирощування, описи та ілюстрації в будь-якій формі базуються на досвіді випробувань та практиці, настільки наближено, наскільки це можливо. Проте, продавець не несе відповідальності, на підставі наданої інформації, за відхилення результатів в процесі вирощування товару. Покупець самостійно визначає, чи придатний товар для відповідного виробництва та місцевих умов.
 2. Зазвичай, в наданій продавцем інформації терміни імунітет, стійкість та схильність до хвороб мають наступне значення: Імунітет: коли рослина не зазнає пошкодження або інфікування певними видами шкідників; Стійкість: здатність сорту рослин протидіяти росту та розвитку зазначених шкідників та/або пошкоджень, які вони спричиняють, в порівнянні з чутливими сортами рослин в однакових навколишніх умовах та під порівнянною дією шкідників. Стійкі сорти можуть проявляти деякі симптоми хвороб або мати пошкодження під сильною дією шкідників. Визначають два рівні стійкості: Висока стійкість (HR): сорти рослин, які здатні сильно протидіяти росту та/або розвитку вказаних шкідників та/або шкоді, які вони завдають під звичайним тиском цих шкідників, в порівняні з чутливими сортами рослин. Однак, такі сорти рослин можуть проявляти деякі симптоми хвороб або мати пошкодження під сильною дією шкідників. Середня стійкість (IR): сорти рослин, які протидіють росту та/або розвитку вказаних шкідників та/або шкоді, які вони завдають, але можуть проявляти більш широкий спектр симптомів або пошкоджень в порівнянні з сортами рослин високої стійкості. Сорти рослин середньої стійкості показують слабкіші симптоми або пошкодження, ніж чутливі сорти рослини, при вирощуванні в однакових навколишніх умовах та/або під порівнянним тиском шкідників. Схильність до хвороб: неспроможність сортів рослини протидіяти росту та розвитку зазначених шкідників.

Стаття 17:Форс-мажор

 1. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які не залежать від продавця і які перешкоджають або заважають виконанню договору. До них, серед іншого, відносяться такі обставини, якщо і в тій мірі, в якій вони об'єктивно перешкоджають виконанню договору: страйки в інших компаніях, окрім компанії продавця, неконтрольовані або політичні страйки в компанії продавця, загальна нестача або відсутність сировини та/або інших матеріалів, необхідних для виконання договору, непередбачувані затримки інших постачальників та/або третіх сторін, від яких залежить продавець, а також загальні транспортні проблеми.
 2. У випадку форс-мажорних обставин продавець негайно повідомляє про це покупця.
 3. Якщо форс-мажорні обставини тривають більш, ніж два місяці, будь-яка зі сторін має право розірвати договір. В даному випадку продавець звільняється від відшкодування будь-яких збитків.
 4. У форс-мажорному випадку продавець не зобов’язаний сплачувати компенсацію.

Стаття 18: Подальше використання/виробництво та інспектування

 1. Покупець не має права використовувати поставлений товар для подальшого виробництва та/або розмноження посадкового матеріалу.
 2. Якщо поставлені товари продаються або іншим чином передаються третій стороні, покупець зобов’язаний покласти це обмеження на таку третю сторону під загрозою відшкодування збитків.
 3. Покупець зобов’язаний надати продавцю або особі, уповноваженій продавцем провести інспектування, прямий доступ до діяльності, включаючи, зокрема, теплиці свого господарства, щоб продавець мав можливість провести огляд. “Діяльність” в даному пункті також означає будь-яку господарську діяльність, яка здійснюється третьою стороною від імені покупця. На запит, покупець також зобов'язаний надати прямий доступ до свого господарства для перевірки відповідного посадкового матеріалу.

Стаття 19:Використання торгових марок, логотипів та інших знаків

 1. Якщо інше не погоджено письмово, покупець не має права використовувати та реєструвати торгівельні марки, логотипи або інші знаки, які використовує продавець, аби відрізнити свій товар від товару інших підприємств, і не має права використовувати схожі торгівельні марки, логотипи та інші знаки. Ці умови не розповсюджуються на продаж товарів в оригінальній упаковці, на яку продавець наносить або наніс торгові марки, логотипи або інші знаки.
 2. Якщо поставлений товар продається або іншим чином передається третій стороні, покупець зобов’язаний покласти це обмеження на таку третю сторону під загрозою відшкодування збитків.

Стаття 20: Застереження

 1. Якщо будь-яке положення даних умов є недійсним, то таке положення автоматично замінюється на дійсне, яке найбільш відповідає по суті недійсному положенню.
 2. Інші положення даних загальних умов продажу залишаються в силі в повному обсязі, наскільки це можливо.

Стаття 21: Врегулювання суперечок

Будь-які спори та суперечності, які виникають з пропозицій та договорів, до яких застосовуються ці положення та умови, або пов’язані з ними, вирішуються сторонами шляхом мирних переговорів. Якщо сторони не можуть дійти згоди та не погоджуються на арбітраж, спір передається на розгляд до суду за місцезнаходженням продавця,якщо чинне законодавство відповідно до статті 22 не передбачає іншу підсудність. Продавець залишає за собою право викликати покупця до суду країни, де покупець має зареєстрований офіс.

Стаття 22:Законодавство, яке застосовується

Всі відносини між продавцем та покупцем регулюються законодавством України. Застосування Конвенції Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Віденська конвенція купівлі-продажу) прямо виключається.

Стаття 23:Зміни до положень та умов

Продавець має право час від часу змінювати дані положення та умови на власний розсуд без попереднього письмового повідомлення покупця. Продавець докладає всіх зусиль, щоб опублікувати останню версію цих положень та умов на своєму веб-сайті(ах), а копію останньої версії положень та умов можна запитати у продавця в будь-який час.

Додаткові умови для продажу насіння на квадратний метр виробникам

Стаття 24:Кількість

Кількість насіння, яке замовляється, буде визначатися, виходячи з консультації між спеціалістами з виробництва покупця та продавця. Така кількість зазначається у бланку замовлення. Для визначення кількості насіння, слід спершу визначити площу в квадратних метрах, на якій покупець буде вирощувати рослини. Така площа також зазначається у бланку замовлення. Початковий розрахунок здійснюється, виходячи з максимальної кількості 2,5 (дві з половиною) рослини на квадратний метр, якщо інше не було узгоджено між продавцем та покупцем, що має бути зазначено в замовленні. Відхилення від початкового розрахунку може впливати на ціну на один фізичний квадратний метр.

Стаття 25:Оплата

 1. Ціна за фізичний квадратний метр, яка зазначена в бланку замовлення, є дійсною протягом одного сезону, як вказано в бланку замовлення. “Фізичний” означає, що лише площа, яка може бути використана для вирощування рослин, враховується при розрахунку квадратних метрів.
 2. Рахунок за насіння виставляється до постачання.

Стаття 26:Використання насіння

 1. Покупець використовує насіння лише для першої репродукції (одноразового вирощування рослин) на вказаній площі та у відповідний період вирощування, як вказано в бланку замовлення. Якщо сорт вирощується на більшій площі, ніж та, яка обумовлена раніше, покупець зобов'язується сплатити продавцеві вдвічі більшу ціну, ніж вказано в статті 25, за кожен квадратний метр, який перевищує обумовлену раніше площу. У випадку залишків насіння після зазначеного періоду вирощування, продавець має право забрати залишки насіння.
 2. Покупець не має права постачати насіння або будь-який інший посадковий матеріал в будь-якій формі третім особам. Проте, покупець має право постачати насіння для вирощування розсади за умови, якщо покупець покладає на цього виробника такі зобов’язання, під загрозою відшкодування збитків: а) компанія використовує насіння тільки для вирощування розсади для покупця у відповідності до квадратних метрів та періоду вирощування, які зазначені в бланку замовлення та б) компанія повертає покупцеві всі залишки насіння та всю розсаду, яка була вирощена з насіння. Додаткові умови продажу насіння, придбаного через інтернет На додаток до вищезазначених положень та умов, наступні положення та умови застосовуються у випадку користування інтернет-магазином продавця та щодо всіх пропозицій та угод, укладених між продавцем і покупцем через інтернет-магазин, включаючи всі пов’язані послуги, що надаються продавцем.

Стаття 27: Обліковий запис

 1. Для замовлення товару в інтернет-магазині продавця покупцеві може знадобитися обліковий запис. Покупець несе відповідальність за захист свого облікового запису, використання надійного пароля, збереження конфіденційності логіна облікового запису та/або пароля та за обмеження доступу до свого облікового запису. Якщо покупець підозрює, що його обліковий запис неправомірно використовується, покупець повинен якомога швидше повідомити продавця на адресу security@rijkzwaan.com. Продавець не може і не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, які виникли внаслідок недотримання покупцем вищезазначеного.
 2. Покупець може припинити дію свого облікового запису в будь-який час, надіславши письмове повідомлення продавцю. Продавець може відхилити створення облікового запису та/або припинити дію облікового запису покупця в будь-який час і з будь-якої причини, видаливши такий обліковий запис та/або повідомивши покупця

Стаття 28: Процес онлайн-замовлення

 1. Презентація товару в інтернет-магазині продавця не є пропозицією, а розуміється як незобов'язуюче запрошення покупця зробити замовлення.
 2. Здійснюючи замовлення онлайн, покупець надсилає продавцю зобов'язуючу пропозицію стосовно укладання з продавцем договору купівлі-продажу щодо товару в його кошику. Будь-яке замовлення товару залежить від його наявності. Повідомлення про отримання замовлення саме по собі не є підтвердженням замовлення, а виконує лише інформативну функцію. Продавець може на власний розсуд і з будь-якої причини прийняти або відхилити це замовлення. Прийняття та відхилення замовлення відбуватимуться у порядку, описаному у статтях 28.3 та 28.4.
 3. Продавець приймає замовлення покупця шляхом надсилання письмового підтвердження щодо прийняття замовлення або шляхом постачання замовленого товару покупцеві. Якщо не зазначено інше, датою набуття чинності угоди між покупцем і продавцем є дата, на яку продавець підтверджує прийняття замовлення в письмовій формі.
 4. Якщо продавець не приймає замовлення з будь-якої причини, продавець письмово повідомляє про це покупця та не оброблятиме замовлення. Якщо покупець вже оплатив товар, продавець якомога швидше повертає йому повну суму, включаючи всі сплачені витрати на доставку.
 5. У разі здійснення покупки на умовах попередньої оплати, продавець приймає замовлення лише після отримання повної оплати узгодженої ціни покупки.
 6. Усі укладені між покупцем і продавцем угоди підлягають можливій перевірці продавцем на дотримання діючих (міжнародних) санкцій. Відповідно, продавець може розірвати угоду, якщо дізнається, що виконання угоди порушить (міжнародні) санкції.

Стаття 29:Інформація в Інтернеті

Покупець визнає, що:

 • незважаючи на всі зусилля продавця, будь-які описи, характеристики та/або зображення товарів в інтернет-магазині можуть бути неточними або неповними.
 • зображення товарів в інтернет-магазині продавця носять виключно ілюстративний характер;
 • результати вирощування можуть відрізнятися від зображень, представлених в інтернет-магазині;
 • упаковка товару може відрізнятися від представленої на зображеннях в інтернет-магазині,та
 • продавець залишає за собою право в будь-який час змінювати характеристики товару.

Стаття 30: Ціна товару, знижки та плата за доставку

 1. Ціни на товари будуть такими, які вказані в інтернет-магазині продавця на момент надсилання покупцем замовлення. Продавець докладає всіх зусиль, щоб забезпечити правильність цін на товари на момент введення відповідної інформації в систему.
 2. Завжди можливо, що, незважаючи на всі зусилля продавця, деякі товари в інтернет-магазині продавця можуть мати неправильну ціну або застосовується невірна знижка. Якщо продавець виявить помилку в ціні товару у замовленні або у знижці, що застосовується до замовлення, продавець зв’яжеться з покупцем у письмовій формі, щоб повідомити покупця про цю помилку, і продавець надасть покупцеві можливість або продовжити придбання товарів за правильною ціною, або скасувати замовлення. Продавець не оброблятиме замовлення, доки не отримає відповідні інструкції. Якщо продавець не може зв’язатися з покупцем за контактними даними, наданими під час оформлення замовлення, продавець вважатиме замовлення скасованим і письмово повідомить про це покупця. Якщо продавець помилково приймає та обробляє замовлення, коли помилка в ціні є очевидною та безсумнівною і могла бути обґрунтовано виявлена покупцем як неправильна ціна, продавець може скасувати постачання товару та повернути сплачену покупцем суму за товар.
 3. Ціна товару не включає вартість доставки. Вартість доставки відображається покупцеві під час процесу оформлення замовлення, перш ніж покупець отримає запит на підтвердження свого замовлення.

Стаття 31:Способи оплати та доставки

 1. Продавець може прийняти рішення про спосіб(и) оплати та може стягнути плату з покупця за використаний(і) спосіб(и) оплати.
 2. Будь-яка інформація про строки доставки, надана в інтернет-магазині продавця, є орієнтовною і надається лише для інформативних цілей. Продавець прагне якнайшвидше відправити придбаний покупцем товар, але не надає гарантій щодо дати постачання такого товару.
 3. Ризик випадкової втрати та випадкового погіршення (наприклад, пошкодження) товару переходить до покупця в момент доставки. Якщо продавець і покупець погоджуються, що придбаний товар повинен бути відправлений у певний пункт призначення, ризик випадкової втрати та випадкового погіршення товару переходить до покупця після передачі товару експедитору, перевізнику або іншій особі, призначеній для здійснення відправлення, якщо інше прямо не погоджено в письмовій формі.

Стаття 32:Право на скасування замовлення, повернення

Покупець може скористатися своїм правом на скасування замовлення, лише якщо таке право було прямо дозволено продавцем і тільки якщо були виконані всі умови повернення, встановлені продавцем. Якщо ці умови будуть дотримані відповідно до розуміння продавця, продавець підтвердить анулювання в письмовій формі. Будь-які непідтверджені повернення здійснюються покупцем повністю за свій рахунок і на власний ризик. Продавець залишає за собою право відмовити в прийнятті неузгоджених повернень.

Стаття 33:Захист даних

Продавець приділяє велику увагу захисту та безпеці персональних даних покупця. Вся відповідна інформація міститься в Заяві про конфіденційність продавця зі змінами, які періодично до неї вносяться.

Загальні положення та умови продажу та постачання ТОВ «Рійк Цваан Україна» 01.02.2023