Загальні умови постачання

Загальні положення та умови продажу та постачання ТОВ «Рійк Цваан Україна» є дійсними для всіх пропозицій та угод.

Терміни та інтерпретація

Стаття 1: Чинність

 1. Дані положення та умови є дійсними для кожної пропозиції та угоди між ТОВ «Рійк Цваан Україна» (надалі іменується продавець) та покупцем окрім випадку, коли сторони у письмовій формі змінюють один або більше пунктів даних положень та умов.
 2. Застосування будь-яких загальних положень та умов покупця при цьому прямо відхиляється.

   Стаття 2: Пропозиції, угоди, ціни

 1. Пропозиції направлені продавцем, не зобов’язують. Пропозиція, яка не зобов’язує, може бути відхилена продавцем протягом трьох робочих днів  з моменту отримання згоди від покупця.
 2. Ціни, які вказані в пропозиції, не включають податків, якщо не узгоджено інше. Ціни вказані у гривнях, EXW Київ Інкотермс 2010.
 3. Продавець зберігає за собою право періодично змінювати ціни. Будь-яка нова  ціна скасовує попередню запропоновану ціну, це стосується і замовлень, які зроблені після дати встановлення нової запропонованої ціни.
 4. Якщо в замовленні необхідна кількість відрізняється від стандартної упаковки продавця, продавець має право поставляти  більшу кількість товару.
 5. Вказані маса і вага є чистою вагою та масою нетто.
 6. Пропозиція зроблена покупцю або договір купівлі-продажу між продавцем та покупцем не мають значення та не можуть тлумачитися як  ліцензійний договір (ліцензія), щодо інтелектуальної власності на запропонований або проданий товар.

Стаття 3: Документація замовлення                      

Надсилаючи замовлення, або за першим запитом продавця, покупець зобов'язаний вказати у письмовій формі, яку інформацію, специфікацію та документацію потрібно надати, згідно норм країни, до якої виконується поставка, особливо що стосується:

-   рахунків;

-   фітосанітарних вимог;

-   міжнародних сертифікатів

-   інших важливих документів або вимог до імпорту.

Стаття 4: Гарний врожай та процес збереження

Всі поставки є результатом врожаю та процесу збереження. У тому випадку, коли продавець робить виправдане звернення по застереженню щодо врожаю і його збереженню, він не зобов'язаний здійснювати поставку, але намагатиметься поставити пропорційно до кількості або порівняльної альтернативи. У випадку, якщо продавець робить це застереження, покупець не має права на будь-яку компенсацію.

Стаття 5: Поставка товару

 1. Застосовується Інкотермс 2010 року. Поставка  буде здійснюватися на умовах Ex works Мала Олександрівка,  якщо інше  не узгоджено у письмовій формі.

2. Якщо зобов'язання з доставки товару покладається на продавця, доставка здійснюється способом, який обирає продавець. Будь-які додаткові витрати понесені продавцем, як результат особливої вимоги  стосовно доставки товару, заявленої покупцем, здійснюються  за  рахунок покупця.

3. Покупець має право повернути товар продавцю лише за згодою продавця. Витрати щодо можливого повернення товару покладаються на покупця.

Стаття 6: Строки поставки

Поставка товару здійснюється протягом трьох тижнів, після отримання повної оплати, якщо не було узгоджено інше. Якщо покупець та продавець дійшли згоди, що поставка товару здійснюється до зарахування повної оплати продавцем, товар поставляється протягом трьох тижнів від дати замовлення, якщо не узгоджено інше. Поставка товару здійснюється в кількості відповідно до замовлення, за умови наявності товару на складі продавця.  Узгоджений час поставки не є кінцевим. У випадку затримки поставки, покупець повинен повідомити продавця  про  невиконання зобов’язань по договору у письмовій формі та  надати йому розумний період часу  для виконання договору.

Стаття 7: Поставка частинами

Продавець має право поставляти товар частинами. Дане положення не застосовується, якщо вартість часткової поставки не можна визначити.  У випадку здійснення поставок частинами, продавець має право виставляти рахунок по кожній поставці окремо.

 Стаття 8: Збереження правового титулу          

 1. Товар поставлений продавцем та/або продукція, яка походить від поставленого товару, залишається власністю продавця до того часу, поки покупець повністю не проведе оплату товар. У випадку несплати або часткової оплати, продавець має право відкликати товар та/або продукцію у покупця, покупець не має права перешкоджати. Покупець не має права вимагати будь-якої компенсації. Збереження правового титулу також поширюється на вимоги, які продавець висуває покупцю, у разі відмови покупця виконувати інші зобов’язання перед продавцем.

       2. Товар поставлений продавцем та/або продукція, яка походить від поставленого товару, на які поширюється збереження правового титулу, відповідно до пункту 1 даної статті, передбачає наступне:

            А) повинен зберігатися та/або використовуватися так, аби товар та/або продукцію було легко розпізнати, як власність продавця, а також

            Б) може бути використаний або проданий лише  для оперативних цілей.

            У разі перепродажу покупець повинен обумовити  збереження права власності на користь продавця. Продавець також зобов’язаний покласти на покупця  обов’язки передбачені статтею 8.

      3.Покупець не має права віддавати під заставу товар або задовольняти будь-які інші претензії за рахунок товару.

Стаття 9: Оплата

 1. Покупець зобов'язаний сплатити обумовлену суму до поставки товару продавцем, якщо сторони  не домовились про інше.
 2. У випадку, якщо продавець поставляє товар покупцю до отримання повної оплати від покупця, оплата повинна бути проведена протягом 30 днів, від дати виставлення рахунку, у разі порушення цього строку, автоматично вважається, що покупець не виконує своїх зобов'язань; покупець зобов'язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення, інфляційні нарахування, 3% річних, які обраховуються з моменту невиконання обов’язків, крім випадків письмової домовленості сторін про  інші строки  оплати. У випадку невиконання обов’язків, продавець має право припинити наступні поставки покупцю.
 3. У разі ліквідації, банкрутства або призупинення платежів покупцем, строк оплати настає негайно, а продавець має право призупинити або анулювати будь-який договір з покупцем, а також вимагати  сплатити  компенсацію.
 4. Якщо були обумовлені  платежі частинами, а покупець не здійснює їх вчасно, повна остаточна оплата товару здійснюється  негайно,  без додаткового повідомлення. Штрафні санкції  застосовується відповідно до п. 2 цієї статі.
 5.  Банківські витрати  оплачує  покупець.

Стаття 10: Витрати по стягненню заборгованості

Якщо покупець не виконує свої зобов’язання, всі витрати по стягненню боргу, як в судовому, так і в позасудовому порядку, покладаються на  покупця.

Стаття 11: Відповідальність

 1. Якщо, на думку продавця, скарга покупця є обґрунтованою, продавець наскільки це можливо, на свій розсуд та за свій рахунок, або відшкодовує збитки, або замінює неякісний товар на якісний. В такому випадку покупець зобов'язаний сприяти продавцю. Покупець зобов'язаний максимально обмежити можливий ступінь збитків, у разі якщо було надіслано скаргу продавцю, стосовно поставленого товару.
 2. Продавець не несе відповідальності за нанесені покупцю збитки, спричинені або іншим чином пов’язані з неякісним товаром, в тому числі  з упаковкою, окрім випадків, якщо такі збитки виникли в результаті навмисних, неправомірних дій або крайньої необережності зі сторони продавця та/або його співробітників.
 3. Якщо продавець несе відповідальність за збитки понесені покупцем, то відповідальність продавця  обмежується сумою рахунку (за виключенням ПДВ) відповідної поставки, сплаченої покупцем. Продавець в будь-якому випадку не несе відповідальності за будь-які непрямі збитки, нанесені покупцю, (включаючи, але не обмежуючись)  упущену вигоду,  торгівельні збитки, не отриманий прибуток.
 4. Продавець в будь-якому випадку не несе відповідальності за збитки, які є наслідком затримки  поставки товару.
 5. Будь-яка потенційна заява на компенсацію, яка базується на цих загальних положеннях та умовах, втрачає силу, якщо протягом року з моменту поставки товару, продавцю не надійшла претензія  у письмовій формі.

Стаття 12: Використання та гарантії

 1. Продавець гарантує, що товар, який поставляється продавцем, точно відповідає описам  цього товару. Гарантії не розповсюджуються на специфікацію товару у випадку: якщо поставлені товари не відповідають специфікації, як вказано в каталозі продавця, стосовно поточного торгівельного сезону, та продавець  повідомить про це покупця.
 2. Продавець не гарантує, що поставлений продавцем покупцю товар виконує саме ту мету, за для якої товар був поставлений покупцю. Покупець визнає, що навіть при найвищій якості товару, успіх у вирощуванні  залежить в значній мірі від способу вирощування, ґрунту та погодних умов.
 3. Всі дані  про якість надані продавцем у письмовій формі базуються винятково на проведених тестуваннях. Ці дані вказують лише на результат, отриманий продавцем під час тестування та в умовах тестування. Виключається жодне співвідношення між наданою інформацією та результатом отриманим покупцем. Результат отриманий покупцем залежить, серед іншого, від місцезнаходження, способу вирощування, наприклад, середовища, яке використовується  для посіву та/або кліматичні умови.
 4. Будь-яка та всі гарантії зі сторони продавця припиняють дію, якщо покупець виконує будь-які процеси над  товаром або спонукає до таких процесів над товаром, перепаковує товар або здійснює дії, які призводять до  перепаковування, або використовує та/або зберігає товар в неналежних умовах  та/або здійснює дії, які ведуть до неналежного використання або  зберігання.
 5. В будь-якому випадку продавець не гарантує, що використання, продаж, переміщення, виробництво або будь-які інші можливі дії, які стосуються поставленого товару та/або використання, продаж, переміщення, виробництво або будь-які інші дії, які стосуються  похідного від  поставленого товару, не порушують будь-які права (інтелектуальної власності) третіх осіб.

Стаття 13: Обробка насіння за запитом покупця

 1. Якщо товар, за спеціальним запитом покупця, обробляється продавцем або від імені продавця, продавець не надає жодної гарантії відносно ефективності та/або наслідків такої обробки. Продавець не несе відповідальності за будь-які збитки, які є результатом обробки, яка була здійснена  за запитом покупця.
 2. Проте, якщо продавець несе відповідальність за будь-які збитки, які є результатом обробки, яка була здійснена за спеціальним запитом покупця, відповідальність продавця максимально  обмежується та продавець, на власний розсуд,  замінює товар або сплачує суму відповідно до рахунку-фактури на даний  товар.
 3. Всі дані щодо товару базуються на тестуваннях, проведених до такої обробки.

Стаття 14: Недоліки товару, строки оскарження

 1. Покупець зобов'язаний перевірити товар при поставці, або якомога скоріше після поставки, і зобов'язаний повідомити продавця, протягом чотирнадцяти днів після поставки, якщо поставлено невідповідний товар та/або не поставлена обумовлена кількість.
 2. Скарги щодо видимих недоліків товару, включаючи упаковку, повинні бути надані продавцю в письмовій формі протягом чотирнадцяти днів, після дати поставки товару покупцеві. Скарги стосовно невидимих або прихованих недоліків товару, включаючи упаковку, повинні бути надіслані продавцю в письмовій формі, протягом чотирнадцяти днів після дати, коли такі недоліки були або могли бути виявлені покупцем. Скарги повинні бути викладені таким чином, аби продавець або третя особа могли б перевірити їх. В скарзі потрібно повідомити номер партії, деталі поставки та деталі рахунку-фактури. Покупець зобов'язаний повідомити умови, за яких товар був використаний та у випадку перепродажу, кому товар був перепроданий. Якщо скарга не надіслана покупцем продавцеві у письмовій формі протягом вказаного періоду, покупець втрачає право на отримання будь-якої форми відшкодування, в тому числі відшкодування збитків.
 3. У разі невирішеного спору між сторонами стосовно схожості, сортової чистоти, чистоти виду, технічної чистоти або здоров'я, кожна зі сторін може звернутися  в Нактюнбау (лабораторія ISTA), яка знаходиться в Роелофарендсвені, Нідерланди, або в іншу акредитовану лабораторію ISTA, погоджену покупцем та продавцем. Витрати несе програвша сторона. Зразки для оцінки надає компанія “Рійк Цваан”. У випадку спору щодо здоров’я  насіння  перевага надається застосуванню методів випробувань, які використовує   ISHI (Міжнародна Ініціатива по Здоров’ю Насіння). Результат є обов’язковим для обох сторін, незважаючи на право відповідних сторін подавати на розгляд компетентних органів, згаданих в статті 21, будь-які скарги стосовно результатів такої перевірки.
 4. Скарги стосовно рахунку, виставленого продавцем, повинні бути пред’явлені продавцю у письмовій формі протягом чотирнадцяти днів після дати виставлення рахунку. Надсилання скарги не дає право покупцеві затримувати оплату даного рахунку.

Стаття 15: Компенсація

 1. Покупець звільняє продавця від будь-яких скарг та прав третіх сторін щодо компенсації збитків (нібито), які є наслідком або асоціюються з товаром, поставленим продавцем,  в тому числі скарги або вимоги до продавця як виробника продукції, на підставі положень, які стосуються відповідальності за якість продукції в будь-якій країні, окрім випадків, якщо такі збитки викликані навмисними діями або грубою необережністю зі сторони продавця.
 2. Покупець зобов'язаний здійснити відповідне страхування щодо всіх можливих скарг та зобов'язань про  компенсацію відповідно до  статті 15.1.

Стаття 16: Поради по технології вирощування, описи сортів, рекомендації

 1. Поради продавця щодо технологій вирощування не зобов’язують. Поради щодо технологій вирощування, описи та ілюстрації в будь-якій формі базуються на досвіді випробувань та практиці. Проте, продавець не несе відповідальності, на підставі наданої інформації, за відхилення результатів в процесі вирощування товару. Покупець самостійно визначає чи придатний товар для відповідного виробництва та  місцевих умов.
 2. Зазвичай, в наданій інформації продавцем, імунітет, стійкість та схильність до хвороб мають наступне значення:
 • Імунітет: захищеність від впливу сільськогосподарських  шкідників або хвороботворних мікроорганізмів.
 • Стійкість: здатність сорту рослин протидіяти росту та розвитку зазначених шкідників або хвороботворних мікроорганізмів та/або пошкоджень, які вони спричиняють, в порівняні з чутливими сортами рослин в однакових умовах та під  дією шкідників або хвороботворних мікроорганізмів. Стійкі сорти можуть проявляти деякі симптоми хвороб або мати пошкодження під дією шкідників або хвороботворних мікроорганізмів. Визначають два рівня стійкості: Висока/звичайна стійкість (HR): сорти рослин, які здатні сильно протидіяти росту та розвитку вказаних шкідників або хвороботворних мікроорганізмів під звичайною дією шкідників або хвороботворних мікроорганізмів в порівняні з чутливими сортами рослин. Такі сорти рослин можуть проявляти деякі симптоми хвороб або мати пошкодження під сильною дією шкідників або хвороботворних мікроорганізмів. Помірна/середня стійкість (IR): сорти рослин,  які протидіють росту та розвитку вказаних шкідників або хвороботворних мікроорганізмів, але можуть проявляти великий спектр симптомів або пошкоджень в порівняні з сортами рослин високої/звичайної стійкості. Помірна/середня стійкість сортів рослин показує слабші симптоми або пошкодження ніж чутливі сорти рослини при вирощуванні в однакових навколишніх умовах та/або тиском шкідників або хвороботворних мікроорганізмів.
 • Схильність до хвороб: неспроможність сортів рослини протидіяти росту та розвитку зазначених шкідників або хвороботворних мікроорганізмів.

Стаття 17: Форс-мажор

 1. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які не залежать від продавця, які перешкоджають або заважають виконанню договору. До них, серед іншого, відносяться обставини, які об'єктивно перешкоджають виконанню договору: страйки в інших компаніях, окрім компанії продавця, неконтрольовані або політичні страйки в компанії продавця, загальна нестача або відсутність сировини та/або інших матеріалів, необхідних для виконання договору, непередбачувані затримки інших постачальників та/або третіх сторін, від яких залежить продавець, а також загальні транспортні проблеми.
 2. У випадку форс-мажорних обставин продавець негайно повідомляє про це покупця.
 3. Якщо форс-мажорні обставини тривають більш ніж два місяці, будь-яка зі сторін може розірвати договір.
 4. У форс-мажорному випадку продавець не зобов’язаний сплачувати компенсацію.

Стаття 18: Подальше використання/виробництво, інспектування

 1. Покупець не має права використовувати поставлений товар для подальшого виробництва та/або  розмноження посадкового матеріалу.
 2. Якщо поставлені товари продаються третій стороні, покупець накладає на неї дане застереження щодо  відшкодування збитки.
 3. Покупець зобов’язаний надати продавцю або будь-кому, хто виступає на правах продавця, прямий доступ до діяльності, включаючи також теплиці господарства, щоб продавець мав можливість провести огляд. “Діяльність” в даному пункті також означає будь-яка господарська діяльність, яка здійснюється  третьою стороною від імені  покупця. За запитом, покупець зобов'язаний надати прямий доступ до свого господарства  для перевірки відповідного посадкового матеріалу.

Стаття 19: Використання торгової марки, логотипів та інших знаків

 1. Покупець не має права використовувати та реєструвати торгівельні марки, логотипи та інші знаки, які використовує продавець, аби відрізнити свій товар від товару інших підприємств, і не має права використовувати схожі торгівельні марки, логотипи та інші знаки. Ці умови не розповсюджуються на продаж товарів в оригінальній упаковці, на яку продавець наносить або наніс торгові марки, логотипи або інші знаки.
 1. Якщо поставлений товар продається третій особі, покупець накладає на неї дане застереження щодо відшкодування збитки.

Стаття 20: Застереження

 1. Якщо будь-яке положення даних умов є недійсним, то таке положення  автоматично замінюється на дійсне, яке найбільш відповідає по суті недійсному положенню.
 2. Інші положення даних загальних умов продажу насіння залишаються в силі в повному обсязі наскільки це можливо.

Стаття 21: Врегулювання суперечок

Будь-які спори та суперечності, які виникають з пропозицій та  договорів, або пов’язані з ними, вирішуються сторонами шляхом мирних переговорів. Якщо сторони не можуть дійти згоди, спір передається на розгляд до суду, відповідно до законодавства України. Продавець залишає за собою право на розгляд позову в країні  місця  реєстрації головного офіса покупця.

  Стаття 22:  Законодавство, яке застосовується

             Всі відносини між продавцем та покупцем регулюються  законодавством України.

Додаткові умови для продажу насіння на квадратний метр

Стаття 23: Кількість

Кількість насіння, яке замовляється  буде визначатися виходячи з консультації щодо вирощування між покупцем та продавцем. Кількість зазначається у бланку замовлення. Для визначення кількості насіння, слід зазначити  площу в квадратних метрах, на якій покупець буде вирощувати рослини. Площа зазначається у бланку замовлення. Початковий розрахунок здійснюється виходячи з максимальної кількості 2,5 (дві з половиною) рослини на квадратний метр, якщо інше не було узгоджено між продавцем та покупцем, та зазначено в замовленні.  Відхилення від початкового розрахунку  може впливати  на ціну на один фізичний квадратний метр.

Стаття 24: Оплата

 1. Ціна за фізичний  квадратний метр, яка зазначена  в бланку замовлення є дійсною протягом  одного сезону, як вказано в бланку замовлення. “Фізичний” означає, що лише площа, яка може бути використана для вирощування рослин, враховується при розрахунку  квадратних метрів.
 2.  Рахунок за насіння формується  до поставки.

Стаття 25: Використання насіння

 1. Покупець використовує насіння лише для  першої репродукції (одноразового вирощування рослин)  на вказаній площі  та у відповідний період вирощування, як вказано в бланку замовлення. Якщо сорт вирощується на більшій площі, ніж та, яка обумовлена раніше, покупець зобов'язується сплатити продавцеві вдвічі більшу ціну як вказано в статті 24 за кожен квадратний метр, який перевищує  обумовлений раніше. У випадку залишків насіння після зазначеного періоду вирощування,  продавець має право забрати залишки насіння.
 2. Покупець не має право поставляти  насіння або будь-які інші посадковий матеріал в будь-якій формі третім особам. Покупець має право поставити насіння для вирощування розсади у випадках: а) компанія надає послуги щодо вирощування розсади для покупця у відповідності до квадратних метрів та періоду вирощування, які зазначені в бланку замовленні та б) компанія повертає всі залишки насіння та всю розсаду, яка була вирощена з насіння покупцеві. В такому випадку покупець повинен повідомити про це продавця.